Финансови пазари


Формирането на търсенето и предлагането на пари става именно на финансовите пазари. Тези пазари могат да се охарактеризират в 2 аспекта-функционален и институционален....
 

Финансови пазари

28 яну 2008
·
15
·
3,446
·
536
·
278
·
83

Най-важната функция на банките е кредитната дейност. Банките са свързваща институция между лицата и институциите, които имат свободни капитали. Банките предоставят тези капитали на физически и юридически лица, които имат нужда от тях под формата на...
 

Лизинг. Същност и видове. Определяне на лизингови вноски

21 юни 2009
·
29
·
3,533
·
492
·
332
·
79

Лизингът, такъв какъвто е познат днес, води началото си от средяата на XX век...
 

Сливания и изкупуване на фирми


За да се развива успешно едно предприятие и в бъдеще често се налага до прибягване на сливане на две и повече фирми. Сливанията могат да доведат до редица положителни ефекти. Основната цел на курсовата работа е да се анализират сливанията на...
 

Реална икономика: измерители, съотношения, взаимодействия


Най-често използваният икономически показател за равнище и мащаб на икономическа активност е БВП. С оглед осигуряване на неговата надеждност той се пресмята при използване на три различни метода...
 

Разплащане с електронни пари


Същност на електронните пари. Системи за разплащания. Схема на плащане с електронни пари...
 

Фискална техника


Лекции по фискална техника...
 

Кредитен риск при потребителско кредитиране


В стопанството ежедневно възникват редица щети и загуби, причинени от реализирането на различни по вид рискове....
 

Лекции по Финанси


Предмет и задачи на дисциплината "Финанси на фирмата". Всичко, което е свързано със фирмата (учредяване, функции, организация, взаимоотношения с партньори и институции), се третира в Търговския закону нас...
 

Фондови пазари


Определянето на фондовия пазар като област, в която икономическите единици пряко или косвено разменят пари срещу ценни книжа, изисква съществуването на пазарна среда, в която се засрещат интересите на търсенето и предлагането на съответния финансов...