Бюджет и бюджетен процес pro

21 юли 2017
·
10
·
3,081
·
11
·
8.00 лв.

Фундаменталната и национална роля на бюджета, и бюджетирането, като процес е свързана с политиката на правителството, която показва как тя ще се даде приоритет и ще постигне своите годишни и многогодишни цели...
 

Управление на проектния бюджет pro


Бюджетът е списък с всички планирани приходи и разходи за даден период от време, обикновено година, но не задължително календарна...
 

Същност и основни параметри на финансирането на публичните организации pro


Събиране на достатъчно ресурси от икономиката по подходящ начин заедно с разпределяне и ефикасно и ефективно използване на тези ресурси представлява добро финансово управление...
 

Възвръщаемост и рискове от инвестирането pro

07 окт 2015
·
27
·
6,520
·
1
·
10.00 лв.

Областта на инвестициите традиционно се разделя на 2 части: 1. анализ на активите (ценните книжа) и 2. портфолио мениджмънт. В същността на анализа на активите е оценяването на финансови активи...
 

Анализ на финансовите съотношения pro

07 окт 2015
·
18
·
3,930
·
1
·
8.00 лв.

Във всяка една компания съществува голям брой финансови съотношения, отразяващи нивото на представяне и финансовото здраве на компанията в различните области...
 

Понятие и видове бюджетни приходи. Правен режим. Бюджетни приходи с гражданскоправен и санкционен произход pro

28 юли 2015
·
8
·
1,557
·
1
·
5.00 лв.

Повечето от държавните институции в страната – Президентство, Министерски съвет, различните съдилища, Народното събрание се издържат от бюджета на страната...
 

Взаимоотношения на държавния бюджет с другите звена на бюджетната система pro

22 юли 2015
·
15
·
3,812
·
1
·
10
·
10.00 лв.

Държавният бюджет отразява икономическата програма на правителството. Той свързва очакваните приходи и предложените разходи за бюджетния период – дава представа за тяхното състояние и движение през годината...
 

Валутен пазар и валутни операции pro


Представата ни за пазарните отношения неизбежно предполага познаването на правилата и инструментите, чрез които се организира и контролира международния паричен обмен. Валутният пазар (пазарът на чуждестранна валута) е мрежа от финансови институции...
 

Бюджет - видове, начин на формиране pro


Бюджетът е най-важното изявление на икономическа и финансова тема, което министърът на финансите ежегодно изнася пред Народното събрание и нацията. Докладът по Закона за държавния бюджет представя актуална информация за състоянието на...
 

Финансово управление на музикални произведения pro


Интелектуалното право притежава всички признаци на самостоятелно обособен дял от правото и поради това се поражда необходимост от привеждане на юридически доводи в подкрепа на тази концепция...